สอนทำวิจัย

สอนทำวิจัย สอนการเขียนงานวิทยานิพนธ์ สอนทำวิจัย เทคนิค วิธีการ  ให้งานเสร็จเร็ว ให้บริการสอนการทำวิจัย รับทำวิจัย แบบผู้ช่วยวิจัยและที่ปรึกษาวิจัย โดยบุคลากรปริญญาเอกและโทหลายสาขา มีประสบการณ์ช่วยเหลือการทำวิจัยระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และช่วยเหลือแนะนำการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการต่างประเทศ มากกว่า 5,000 ฉบับ ทั้ง ISI และ SCOPUS การทำวิจัยสายสังคมศาสตร์ ได้แก่  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  บริหารการศึกษา  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน ไปจนถึงงานวิจัยด้านกฎหมาย ในปัจจุบันมุ่งเน้นการทำวิจัยที่่มีผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  สามารถใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สำหรับการเลือกแนวทางหรือแผนงาน ที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสาขาหรือศาสตร์นั้นๆ  นักวิจัยนอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์สาขานั้นๆแล้ว  จำเป็นต้องเป็นนักคิด นักอ่าน นักสังเกต และสามารถใช้ข้อมูล การเข้าถึงฐานข้อมูล การสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถทำวิจัยที่มีคุณค่า และที่สำคัญคือสามารถทำได้เสร็จทันเวลา Professionaldatas is a expert research assistant service providing company that …

สอนทำวิจัย Read More »