เหตุผลที่ต้องทำวิจัย

เหตุผลที่ต้องทำวิจัย ทำไมต้องทำวิจัย วิจัยในบทความนี้ จะหมายถึง วิจัยที่ต้องทำเพื่อให้สำเร็จการทำผลงานตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน ของคณะต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีทั้งวิจัยระดับปริญญาตรี มักเรียกว่าปริญญานิพนธ์ หรือ โปรเจคจบ  ส่วนวิจัยในระดับปริญญาโท จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ , กลุ่มที่1 คือ  วิทยานิพนธ์ (Thesis) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีหน่วยกิตค่อนข้างมากคือ 12 หน่วยกิต (credit) และ กลุ่มที่2 ได้แก่ ค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ภาคนิพนธ์ (Term Paper) หรือปัญหาพิเศษ ซึ่งกลุ่มที่2 นี้โดยทั่วไปจะมี 6 หน่วยกิต หรือบางคณะ บางมหาวิทยาลัย จะแบ่งออกเป็นการทำงาน 2 ครั้ง เรียกว่า workshop1 และ workshop2 ซึ่งจะมีอย่างละ 3 หน่วยกิต สำหรับ เหตุผลที่ต้องทำวิจัย หรือ ทำไมต้องทำวินจัย  …

เหตุผลที่ต้องทำวิจัย Read More »