เทคนิควิจัยปริญญาโท

เทคนิควิจัยปริญญาโท คู่มือ เคล็ดลับ เทคนิควิจัยปริญญาโท ให้สำเร็จ A+ การเรียนในระดับปริญญาโท รวมทั้งระดับปริญญาเอก นอกจากจะต้องผ่านการเล่าเรียนเนื้อหา รายวิชา ให้ครบตามโครงสร้างที่คณะ และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด  นักศึกษา / นิสิต ระดับปริญญาโท หรือมหาบัณฑิต จะต้องผ่านการทำวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถช่วยพัฒนาและยกระดับ ความรู้ ความสามารถของมหาบัณฑิตได้มากกว่าการศึกษาเล่าเรียนรายวิชาต่างๆ แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการทำวิจัยระดับปริญญาโทนี้  นิสิตนักศึกษาหลายท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องท้าทาย แต่จำนวนมากที่คิดว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคอันใหญ่หลวง ดังนั้น บทความนี้จะนำเสนอ เทคนิควิจัยปริญญาโท หรืออาจเรียกว่าเป็นเคล็ดลับ หรือคู่มือสำหรับผู้สนใจได้ในระดับหนึ่ง  5เทคนิควิจัยปริญญาโท จากที่ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาวิจัยทั้งระดับปริญญาโท รับทำวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบการช่วยเหลือนักศึกษา และวิจัยปริญญาเอก รวมไปถึงการทำบทความวิชาการประเภทต่างๆ เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปเทคนิคสำคัญสำหรับการทำวิจัยปริญญาโท ให้ประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังต่อไปนี้ 1.สำรวจความชอบ , ความชอบในที่นี้ต้องเป็นความชอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนในระดับปริญญาโท เช่น นักศึกษาที่เรียนด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  อาจจะพิจารณาว่าตัวเองมีความถนัด สนใจ หรือชอบเนื้อหาด้านใด โดยอาจจะสนใจด้านตลาดทุน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ …

เทคนิควิจัยปริญญาโท Read More »