วิจัยการเงิน

วิจัย การเงิน วิทยานิพนธ์ การเงิน วิจัย การเงิน หรือ วิทยานิพนธ์ การเงิน เป็นการใช้กระบวนการทำวิจัย ทีเ่ป็นระบบระเบียบ มีขั้นตอนการทำวิจัยเช่นเดียวกันกับ การทำวิจัย สังคมศาสตร์ ทั่วไป โดยศึกษาหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ และ อิทธิพลของปัจจัย หรือ ตัวแปรทางการเงินต่างๆ เช่น การเงินองค์กร ทฤษฎีการลงทุน ตลาดการเงิน ตลาดทุน ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการเคลื่อนไหวของตัวแปรที่ต้องการศึกษา เช่น ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ต่างๆ เป็นต้น การวิจัยทางการเงิน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาคำตอบ สำหรับปัญหาในศาสตร์ทางการเงินแขนงต่าง ๆ  การวิจัยทางการเงิน การพัฒนาหัวข้อการวิจัยทางการเงิน การออกแบบทางการวิจัยทางการเงิน การนำเสนอผลการวิจัย ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ประเด็นการวิจัยทางการเงิน รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการวิจัยทางการเงิน ล้วนแล้วแต่เป็นขอบข่าย การทำวิจัยการเงิน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ผู้วิจัยต้องมีเพื่อใช้เป็นฐานคิดในการดำเนินการวิจัยทางการเงิน ทั้งนี้ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา การกำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเงินและประเทศในมิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน โครงสร้างหลัก ของการทำ …

วิจัยการเงิน Read More »