หัวข้อวิทยานิพนธ์ โลจิสติกส์

วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์

วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ แนวคิด ไอเดีย วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์  วิจัยด้านโลจิสติกส์   ที่น่าสนใจในปัจจุบัน สำหรับ การเรียนในหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ และ  วิศวกรรมโลจิสติกส์  (Topic in the Thesis and Research for Logistics Engineering) Order management/Customer service การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า Packaging การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Material handling การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า Transportation/Mode of transportations (Domestic & International) การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ Warehouse management (Layout, locations, control technology/equipment, facility) การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า Inventory control …

วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ Read More »

 วิจัยโลจิสติกส์

วิจัยโลจิสติกส์ แนวคิดพื้นฐาน  นิยาม ความหมาย กระบวนการ วิจัยโลจิสติกส์  วิจัยโลจิสติกส์ (Logistics Research) หมายถึง การประยุกต์ใช้กระบวนการในการทำวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การลดต้นทุนและส่วนสูญเสียสำหรับ ระบบการจัดส่งสินค้า สิ่งของ หรือทรัพยากรใดก็ตามจากแต่ละสถานที่ไปยังจุดหมาย รวมไปถึงการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการบรรจุหีบห่อ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการนำส่งของไปถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ในระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะเวลายาวนาน โดยมีความพยายามในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด กระบวนการส่วนหนึ่งของ โลจิสติกส์ ในการขนส่ง ของการจัดการเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอีกส่วนของการจัดการโลจิสติกส์ (logistics) อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น การจัดการคลังสินค้า , การกระจายสินค้า , การจัดการสินค้าคงคลัง , การบรรจุภัณฑ์ ,การรับส่ง , ข้อมูลต่างและระบบสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น การทำวิจัยด้านโลจิสิสติกส์ ในปัจจุบัน  มีแนวโน้มที่ต้องใช้สถิติ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หรือ เศรษฐมิติ …

 วิจัยโลจิสติกส์ Read More »