หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการโซ่อุปทาน

หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป

หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี หลักการ เพื่อนำไปสู่การกำหนด หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป การทำวิจัยด้านการจัดการ  วิทยานิพนธ์ด้านการจัดการ  เป็นหนึ่งในสาขาหรือแขนงวิชาที่สำคัญ และได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด สำหรับการเรียนในระดับมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท ของคณะบริหารธุรกิจ (Business   Administration)  บทความนี้ จะทำให้ท่านผู้อ่าน จะสามารถพอที่จะมีแนวคิด มีไอเดีย ในการกำหนด หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ รวมไปถึง ดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิจัยปริญญาเอก สาขาการจัดการ ตัวอย่าง หัวข้อ วิทยานิพนธ์การจัดการ  การจัดการทั่วไป 1. ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. 2. ระบบสารสนเทศโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์          (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 3. ปัญหาการเรียนการสอนของนักศึกษา สาขาการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน …

หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป Read More »

หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน วิจัย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การทำวิจัย การจัดการโซ่อุปทาน หัวข้อวิจัย การจัดการโซ่อุปทาน หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน ก่อนที่จะสามารถคิด หรือ เลือกชื่อเรื่อง การทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน  ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิดและความหมาย ดังนี้ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ประกอบด้วย กระบวนการในวงจรการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ซึ่ง ไม่เพียงแต่อยูในส่วนของผู้ผลิต และผู้จัดส่งวัตถุดิบเท่านั้นแต่รวมไปถึงผู้จัดการปัจจัยการผลิต ผู้ขนส่ง คลังสินค้า พอค้าคนกลาง และลูกค้า   เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เกษตรกร จนถึงปลายน้ำ คือ ลูกค้า การจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain Management : SCM) คือการวางแผนหรือ ออกแบบในการปฏิบัติการควบคุมติดตามกิจกรรมในองค์กรทั้ง ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อทำให้องค์กรของตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ หลาย ๆ องค์กรก็มีแนวคิดที่จะนำการบริหาร ห่วงโซ่อุปทานมาใช้ซึ่งมีทั้งทางตรง และทางอ้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการ สร้างคุณค่าในการแข่งขัน การยกระดับการปฏิบัติงานภายในองค์กรและการปรับปรุง ห่วงโซ่อุปทานให้สอดคลองกบอุปสงค์จากการวัดการปฏิบัติงาน  ภายในห่วงโซ่อุปทาน แต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต โดย …

หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน วิจัย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Read More »