หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน วิจัย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การทำวิจัย การจัดการโซ่อุปทาน หัวข้อวิจัย การจัดการโซ่อุปทาน หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน ก่อนที่จะสามารถคิด หรือ เลือกชื่อเรื่อง การทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน  ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิดและความหมาย ดังนี้ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ประกอบด้วย กระบวนการในวงจรการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ซึ่ง ไม่เพียงแต่อยูในส่วนของผู้ผลิต และผู้จัดส่งวัตถุดิบเท่านั้นแต่รวมไปถึงผู้จัดการปัจจัยการผลิต ผู้ขนส่ง คลังสินค้า พอค้าคนกลาง และลูกค้า   เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เกษตรกร จนถึงปลายน้ำ คือ ลูกค้า การจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain Management : SCM) คือการวางแผนหรือ ออกแบบในการปฏิบัติการควบคุมติดตามกิจกรรมในองค์กรทั้ง ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อทำให้องค์กรของตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ หลาย ๆ องค์กรก็มีแนวคิดที่จะนำการบริหาร ห่วงโซ่อุปทานมาใช้ซึ่งมีทั้งทางตรง และทางอ้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการ สร้างคุณค่าในการแข่งขัน การยกระดับการปฏิบัติงานภายในองค์กรและการปรับปรุง ห่วงโซ่อุปทานให้สอดคลองกบอุปสงค์จากการวัดการปฏิบัติงาน  ภายในห่วงโซ่อุปทาน แต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต โดย …

หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน วิจัย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Read More »