หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์

หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ การเรียนเศรษฐศาสตร์ ในระดับปริญญาโท หรือ มหาบัณฑิต ต้องผ่านกระบวนการของการทำวิจัย   กล่าวกันว่า งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ยากที่สุดของการทำวิจัยในสายสังคมศาสตร์ (Social Science)  การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ ต้องอาศัยทั้งพื้นฐาน ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์  ทั้งความรู้ด้าน เศรษฐศาสตร์จุลภาค  Micro  Economics , เศรษฐศาสตร์มหภาค  Macro Economics จึงจะสามารถกำหนด หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ ที่ถูกต้องได้ เนื้อหาที่ประกอบ การทำวิทยานิพนธ์ และ วิจัยเศรษฐศาสตร์  เช่น  นโยบายสาธารณะ  ทฤษฎีตลาดทุน  ทฤษฎีตลาดเงิน  ความเสี่ยง และ อัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์ Risk and Return STOCK  ตราสารทุน  ตราสารหนี้เอกชน  พันธบัตรรัฐบาล  ความผันผวน  Volatility  การส่งผ่านความผันผวน  Volatility  Transmission  การบริโภคข้ามเวลา  การวิเคราะห์ ผลกระทบภายนอก  Externality Analysis รวมถึงเนื้อหาแนวคิด […]

หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ Read More »