หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic)

เทคนิคการเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic) แนวคิดพื้นฐานที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด วิจัยตลาด คือ  วิจัยตลาด คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น  และนำไปสู่การวางแผนในการทำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด และ เทคนิคการทำวิจัยตลาด เป็นขั้นตอนแรกๆที่มีความสำคัญสำหรับการทำวิจัยตลาดในขั้นตอนต่อไป จากประสบการณ์ที่ปรึกษา รับทำวิจัยตลาด วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์การตลาด ขอนำเสนอเทคนิค วิธีการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด สุดปัง สามารถนำไปทำเป็นวิจัยเต็มเล่มต่อได้แน่นอน  บทความนี้จะนำเสนอเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด ไปจนถึงเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกำหนดหัวข้อวิจัยตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถต่อยอดไปสู่การทำวิจัยตลาดเต็มเล่มได้อย่างไม่ยากนัก เทคนิคการเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ แน่นอนว่าการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด ย่อมเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ หรือวิชาต่างๆ ที่นิสิต นักศึกษา ได้เรียนมาแล้วตลอดหลักสูตรการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การตลาด (Marketing) จะมีเนื้อหาวิชาหลักๆ หรือวิชาใหญ่ๆ …

หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic) Read More »