หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง

การเลือก การตั้งชื่อ หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย ไอเดีย กระบวนการทำวิจัย การเลือกชื่อ การกำหนด หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง วิจัยป.โท การขนส่ง โลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง การขนส่งสินค้า การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า การจัดการการขนส่ง การขนส่ง (Transportation) หมายถึง “ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบต่างๆ งานระหว่างทำ (Work in Process) และ สินค้าสำเร็จรูป โดยเป็นการเคลื่อนย้าย ไปยังกระบวนการผลิตขั้นต่อไป หรือ เคลื่อนย้ายไปให้ใกล้ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายมากที่สุด ” โดยรวม หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่ง ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคนนั้น จะเป็นเรื่องของการขนส่ง ผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบท ของหลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่ง สินค้าหรือบริการเป็นสำคัญ การบริหารจัดการการขนส่ง (Transport Management) การน้าองค์ความรู้ด้านการจัดการ …

หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง Read More »