หัวข้อวิจัยการตลาด

หัวข้อวิจัยการตลาด

หัวข้อวิจัยการตลาด หลักการพื้นฐาน แนวคิด ไอเดีย หัวข้อวิจัยการตลาด ก่อนไปที่ หัวข้อวิจัยการตลาด เราควรพูดถึงแนวคิดพื้นฐานคร่าวๆ เกี่ยวกับการทำวิจัยตลาด และหัวข้อวิจัยตลาดแบบกระชับ  ทำไมต้องทำวิจัยตลาด? วิจัยตลาดจะทำให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจตลาด และการเข่งขัน อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้สามารถตั้งเป้าหมายธุรกิจได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่กำหนดยอดขาย แต่ทำให้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เป็นไปได้จริง และรู้วิธีทำให้เป้าหมายสำเร็จได้ ดังนั้นวิจัยตลาด จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง 10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยตลาด  ทั้งวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ และ วิจัยแบบผสมผสาน พร้อมการกำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม การศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factor) ที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องปรับอากาศ ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร / เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 …

หัวข้อวิจัยการตลาด Read More »

หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic)

เทคนิคการเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic) แนวคิดพื้นฐานที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด วิจัยตลาด คือ  วิจัยตลาด คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น  และนำไปสู่การวางแผนในการทำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด และ เทคนิคการทำวิจัยตลาด เป็นขั้นตอนแรกๆที่มีความสำคัญสำหรับการทำวิจัยตลาดในขั้นตอนต่อไป จากประสบการณ์ที่ปรึกษา รับทำวิจัยตลาด วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์การตลาด ขอนำเสนอเทคนิค วิธีการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด สุดปัง สามารถนำไปทำเป็นวิจัยเต็มเล่มต่อได้แน่นอน  บทความนี้จะนำเสนอเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด ไปจนถึงเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกำหนดหัวข้อวิจัยตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถต่อยอดไปสู่การทำวิจัยตลาดเต็มเล่มได้อย่างไม่ยากนัก เทคนิคการเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ แน่นอนว่าการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด ย่อมเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ หรือวิชาต่างๆ ที่นิสิต นักศึกษา ได้เรียนมาแล้วตลอดหลักสูตรการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การตลาด (Marketing) จะมีเนื้อหาวิชาหลักๆ หรือวิชาใหญ่ๆ …

หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic) Read More »