หัวข้อวิจัยการจัดการ

หัวข้อวิจัยการจัดการ พื้นฐานแนวคิดที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการ การทำวิจัยด้านการจัดการ การคิดและการเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการ ควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า “การจัดการ” มีพื้นฐานความคิดหรือที่มาอย่างไร โดยทั่วไป “การจัดการ” จะเป็นการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration เป็นหลักสูตรหลายสาขาวิชาที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และความเป็นผู้นำ โดยหลักสูตร MBA จะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทั้งในเรื่องธุรกิจและการจัดการ การจัดการ คือการทำให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยการบริหารให้กับองค์กรต่างๆให้เจริญรุ่งเรือง    หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจ (Business Master) เป็นหลักสูตรที่เจาะลึกลงไปในสาขาต่างๆ เช่น การบัญชี (Master of Accounting) การเงิน (Master of finance) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Master of Human resources management) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technolofy) การตลาด (Maketing)  มากกว่าที่จะเรียนหลายๆ ศาสตร์แบบ MBA ไอเดียสุดปัง การเลือก […]

หัวข้อวิจัยการจัดการ Read More »