ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ  หรือ Doctor of Philosophy Program in Business Administration ตัวย่อ Ph.D. (Business Administration) ที่เปิดสอนในประเทศไทย การเรียนต่อในระดับสูงสุดสาขาบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ  เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของผู้ที่มีศักยภาพในการเรียน  ไม่เฉพาะแต่การเรียนในสาขาบริหารธุรกิจเท่านั้น  ในสาขาอื่นๆ การเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ถือได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของการศึกษาในระดับสูง สำหรับประเทศไทย  มีการเปิดการเรียนการสอน  โปรแกรมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ  มามากกว่า 2 ทศวรรษ  และมีการเปิดหลักสูตรนี้ก่อนหลักสูตร  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  Doctor of Business Administration  หรือ D.B.A. หลักสูตรนี้เปิดดำเนินการเรียนการสอนปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ แห่งแรก  คือหลักสูตร JDBA  ซึ่งเป็น  หลักสูตรบริหารธุรกิจในระดับปริญญาเอก  ที่เป็นความร่วมมือกันของ NIDA ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจร่วม (JDBA)  ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรนี้ถูกยุบไปแล้ว สำหรับผู้ที่ศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ  ในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีเป้าหมายของการศึกษา เพื่อการทำงานในหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  หรือ  …

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ Read More »