การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์

การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ เคล็ดลับ เทคนิค การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  และ วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ วิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์ คือ การอาศัยกระบวนการทำวิจัย ที่เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขัน   เพื่อใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจด้านนโยบาย เพื่อพัฒนาทฤษฎีและแบบจำลองที่สามารถช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ และเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในข้อมูลทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์เศรษฐศาสตร์  นอกจากต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว  ผู้ทำวิจัยหรือนักศึกษา ในคณะหรือสาขา เศรษฐศาสตร์  จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญ สำหรับการทำวิจัยในสาขานี้คือ ทักษะหรือความชำนาญ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time Series data) เช่น stata  eview หรือ limdep การทำวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์จึงเกี่ยวข้องทั้ง พื้นฐานความรู้ ทฤษฎี แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และเครื่องมือที่ต้องใช้ ทั้งแบบจำลอง สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐมิติ และโปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูปต่างๆ  ความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการต่างๆ […]

การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ Read More »