วิทยานิพนธ์บัญชี

วิทยานิพนธ์บัญชี แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการทำวิจัยด้านบัญชี วิทยานิพนธ์บัญชี ดุษฎีนิพนธ์การบัญชี วิจัยป.โท การบัญชี การทำค้นคว้าอิสระบัญชี ไม่ยากอย่างที่คิด การวิจัยทางการบัญชี หรือ วิทยานิพนธ์บัญชี  เป็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงิน การบัญชี บริหาร การสอบบัญชี การภาษีอากร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ธรรมาภิบาล และอื่นๆ เพื่อค้นหาหาข้อเท็จจริงด้วยระบบ อันมีระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางการบัญชี  หัวข้อวิจัยบัญชี ที่ดี ต้องนำไปสู่การได้มาซึ่งความรู้หรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ องค์ประกอบหลักของการวิจัยทางการบัญชีจะต้องประกอบด้วย การกำหนดปัญหาในการทำวิจัย (Research question) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objective) การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) ทฤษฎี (Theory) กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) วิธีวิจัย (Research methods) การรายงานผลการวิจัย (Report and result) การให้ประโยชน์(Contribution) ข้อจำกัด และ งานวิจัยในอนาคต (Limitation/ Future research) …

วิทยานิพนธ์บัญชี Read More »