การทำวิจัยMBA

การทำวิจัยMBA  วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ (Independependent Study : IS ) สาขาบริหารธุรกิจ หลักการ แนวคิด การทำวิจัยMBA การทำวิจัยระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  การทำวิจัยMBA  หรือ วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงสารนิพนธ์/  การค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ปัญหาพิเศษ สาขาบริหารธุรกิจ (Business Administration ) มีกระบวนการทำงานเช่นเดียวกันกับการทำวิจัยในสายสังคมศาสตร์อื่นๆ เช่น เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  บริหารการศึกษา สื่อสารมวลชน และแขนงอื่นๆ ในสายสังคมศาสตร์ นั่นคือ เป็นการค้นคว้าหรือแสวงหาความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าโดยตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และมีแนวความคิดหรือทฤษฎีมาสนับสนุนมีการตั้งสมมติฐานเพื่อใช้ในการทดสอบ ได้ข้อค้นพบมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ การทำวิจัยMBA วิจัยบริหารธุรกิจ มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การค้นหาปัญหา/ หัวข้อวิจัยMBA การประเมินปัญหา การกำหนดขอบเขตของปัญหา การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม การตั้งข้อสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล / วิธีดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ …

การทำวิจัยMBA Read More »