การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว หัวข้อวิจัยด้านการท่องเที่ยว

การทำวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสำคัญ เทคนิค องค์ประกอบ และรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว  วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว  มีดังต่อไปนี้ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว : ความสำคัญของการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย หรือกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product : GDP)  สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับโลก  ที่องค์การสหประชาชาติได้รายงานตัวเลขของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิตรวมทุกอุตสาหกรรม และยังสามารถสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากถึงร้อยละ 11.1 ของตำแหน่งงานรวมทั้งหมด   นำไปสู่ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว จากความสำคัญดังกล่าว  ทำให้ประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันระดับอุดมศึกษาจำนวนมากที่มีการเปิดหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยว  โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง แต่มีเนื้อหาและวิชาที่เรียนในโปรแกรมหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้คล้ายคลึงกัน  หรืออาจมีการมุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก เช่น การจัดการโรงแรมและที่พัก  การจัดการด้านการบิน เป็นต้น  และทำให้มี การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว  ทั้งวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ และงานวิจัยจากภาคธุรกิจเอกชนเอง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ หรือศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทย […]

การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว หัวข้อวิจัยด้านการท่องเที่ยว Read More »