วิจัย mba การจัดการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป

หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี หลักการ เพื่อนำไปสู่การกำหนด หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป การทำวิจัยด้านการจัดการ  วิทยานิพนธ์ด้านการจัดการ  เป็นหนึ่งในสาขาหรือแขนงวิชาที่สำคัญ และได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด สำหรับการเรียนในระดับมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท ของคณะบริหารธุรกิจ (Business   Administration)  บทความนี้ จะทำให้ท่านผู้อ่าน จะสามารถพอที่จะมีแนวคิด มีไอเดีย ในการกำหนด หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ รวมไปถึง ดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิจัยปริญญาเอก สาขาการจัดการ ตัวอย่าง หัวข้อ วิทยานิพนธ์การจัดการ  การจัดการทั่วไป 1. ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. 2. ระบบสารสนเทศโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์          (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 3. ปัญหาการเรียนการสอนของนักศึกษา สาขาการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน …

หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป Read More »

หัวข้อวิจัยการจัดการ

หัวข้อวิจัยการจัดการ พื้นฐานแนวคิดที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการ การทำวิจัยด้านการจัดการ การคิดและการเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการ ควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า “การจัดการ” มีพื้นฐานความคิดหรือที่มาอย่างไร โดยทั่วไป “การจัดการ” จะเป็นการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration เป็นหลักสูตรหลายสาขาวิชาที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และความเป็นผู้นำ โดยหลักสูตร MBA จะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทั้งในเรื่องธุรกิจและการจัดการ การจัดการ คือการทำให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยการบริหารให้กับองค์กรต่างๆให้เจริญรุ่งเรือง    หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจ (Business Master) เป็นหลักสูตรที่เจาะลึกลงไปในสาขาต่างๆ เช่น การบัญชี (Master of Accounting) การเงิน (Master of finance) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Master of Human resources management) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technolofy) การตลาด (Maketing)  มากกว่าที่จะเรียนหลายๆ ศาสตร์แบบ MBA ไอเดียสุดปัง การเลือก …

หัวข้อวิจัยการจัดการ Read More »