วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง

วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ความรู้พื้นฐาน แนวคิด วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) การทำวิจัยปริญญาเอก  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก การทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก จะแตกต่างกับวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท ในด้าน “การสร้างองค์ความรู้” รวมทั้ง”ความลึก”ของเนื้อหา ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตลอดจน กรอบการวิจัยและวิธีการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองหรือสถิติที่ใช้ ไปจนถึงเนื้อหาของงานซึ่งต้องมีความชัดเจน ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุดสำหรับ วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง จุดเด่นของ แบบจำลองสมการโครงสร้าง SEM เป็นแบบจำลอง หรือ เครื่องมือที่ใหม่กว่าสถิติเก่าๆ เกือบทุกตัว เป็นแบบจำลองที่รวมจุดเด่น หรือ ข้อดี ของสถิติหลายตัวเข้าด้วยกัน เป็นการสร้างแบบจำลองที่สามารถวิเคราะห์ได้พร้อมๆกันในคราวเดียว สามารถจัดการความคลาดเคลื่อนได้ดีกว่าสถิติ หรือ แบบจำลองตัวอื่น สามารถประมาณค่าสถิติ […]

วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง Read More »