หัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์

หัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์ แนวคิด เทคนิค ที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์(Communication Arts) หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร จากองค์ประกอบของการสื่อสารซึ่งได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร  กล่าวได้ว่า นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) เป็นเป็นศาสตร์ หรือวิชาที่ว่าด้วยการติดต่อสื่อสารซึ่งหมายรวมถึงการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารมวลชน หรือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการพูดและการแสดง เมื่อทำความเข้าใจเนื้อหาและความหมายของนิเทศศาสตร์ดีแล้ว การคิด หัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์ เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากนัก การวิจัยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพแขนงต่าง ๆ รวมทั้ง งานด้านการสื่อสารด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นยุคของ “สังคมข่าวสาร” นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักธุรกิจ และผู้ก าหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ ได้ ให้ความสำคัญกับบทบาทของการสื่อสารในฐานะกลไกหลักประการหนึ่งของสังคม ในขณะเดียวกันวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและงานทางด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การข่าว การสื่อสารมวลชน […]

หัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์ Read More »