วิจัยทางการศึกษา

วิจัยทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิจัยทางการศึกษา ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำวิจัยการศึกษาเสียก่อน เพื่อให้นำไปสู่กระบวนการทำวิจัยทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การวิจัยทางการศึกษา คือ ระเบียบวิธีการจัดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรทางการศึกษา และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการการศึกษา ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา 1. จำแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย 1.1 การวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive research ) 1.2 การวิจัยเชิงอธิบาย ( Explanatory research ) 2. จำแนกตามลักษณะของข้อมูล 2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) 2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) รูปแบบ การวิจัยทางการศึกษา ที่พบบ่อย 1. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) ศึกษาข้อเท็จจริง โดยศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณี 2. การศึกษาแบบสำรวจ ( Survey Design )เป็นการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลในปัจจุบันนั้นมาตีความหมายอธิบายสภาพการณ์ต่าง …

วิจัยทางการศึกษา Read More »