วิจัยตลาด

หัวข้อวิจัย การตลาด

หัวข้อวิจัย การตลาด การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัย การตลาด ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจเนื้อหาพอสังเขป เกี่ยวกับ การทำวิจัยตลาด ดังนี้ การวิจัยการตลาด หรือ Market Research เป็น กระบวนการสำรวจ (Survey) เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด ทำเป็น Marketing ต่างๆ เช่นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง, ปรับปรุงการบริการของ customer service, ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น การทำวิจัยการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญและช่วยในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนี้  การแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ทางธุรกิจ เช่น วิธีการเพิ่มยอดขาย การตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ (Disaster Check) การตรวจสอบภาพลักษณ์ของสินค้า ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและลดความเสี่ยง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาด เช่น การนำเสนอสินค้าตัวใหม่ การทำโลโก้หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือแม้กระทั้งการทำโฆษณาหรือภาพยนตร์ ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation) และ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า Customer Experience 20 ตัวอย่าง หัวข้อวิจัย การตลาด …

หัวข้อวิจัย การตลาด Read More »

การตลาดออนไลน์ Online Marketing และ เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)  และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดที่โดดเด่น มีความสำคัญต่อทุกธุรกิจ สามารถเพิ่มความสามารถการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในปัจจุบัน คือ  การตลาดออนไลน์   รับทำวิจัยตลาดออนไลน์  Online Marketing   และ เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์  รับทำวิจัยตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์  รับทำวิจัยตลาดออนไลน์   Online Marketing / Online Marketing Research  เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ การวิจัยการตลาดออนไลน์ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ทุกอุตสาหกรรม ล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดรุนแรง  มีทั้งผู้เล่นหน้าเก่าและผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในตลาดตลอดเวลา  ดังนั้น การทำธุรกิจทุกประเภท  ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ และ กิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาดหรือการขายที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ รวมไปถึงการคาดการณ์การตัดสินใจซื้อ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรสามารถโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการของตนเพื่อให้ลูกค้าสนใจ และได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ในสภาพเศรษฐกิจ และ ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในขณะนี้ ทั้งนี้  ในปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินกลยุทธ์ หรือ …

การตลาดออนไลน์ Online Marketing และ เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ Read More »

เทคนิคการทำวิจัยตลาด (Marketing Research) ให้ประสบความสำเร็จ

การทำวิจัยตลาด  :  กลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ วิจัยตลาด เทคนิคการทำวิจัยตลาด  คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้เรารู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าและบริการที่ไหนและซื้ออย่างไร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกและตัดสินใจซื้อของลูกค้า เหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าซื้อและไม่ซื้อสินค้าและบริการแต่ละอย่าง ทำให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อตอบสนองปัจจัยที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้ วิจัยทางการตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิจัยปฐมภูมิ และวิจัยทุติยภูมิ 1. วิจัยปฐมภูมิ (Primary research) การเก็บข้อมูลด้วยตัวเองจากบุคคลที่น่าจะเป็น หรือ เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำได้ หลากหลายวิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม หรือ เชิญคนมาจำนวนหนึ่ง ให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อสินค้า หรือ บริการ (Focus group) , การสัมภาษณ์เดี่ยว ด้วยคำถาม แบบแสดงความเห็น (Open-ended conversation) และ การทำแบบสอบถาม ด้วยคำถามเฉพาะเจาะจง วิจัยประเภทนี้จะดีมาก …

เทคนิคการทำวิจัยตลาด (Marketing Research) ให้ประสบความสำเร็จ Read More »