การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์

การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิคและวิธีการ การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ การทำวิจัยปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ การทำวิจัย ป.เอก สาขารัฐศาสตร์ การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน รัฐศาสตร์ การวิจัยทางรัฐศาสตร์ เชิงปริมาณเป็นการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่­อบรรยายลักษณะ ทำนายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงตรรกะของปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างกรอบและดำเนินการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานและอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเน้นการใช้ตัวเลข เป็นหลักฐานและการวิเคราะห์เชิงสถิติ และอาศัยกฏของความน่าจะเป็นในการอธิบาย ผลการวิจัยให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ กระบวนการในการทำวิจัยเชิงปริมาณด้านรัฐศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการทําวิจัยด้านรัฐศาสตร์จําาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทําให้ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีระเบียบแบบแผนที่เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ ดังนั้นการทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการทําาวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สําาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะทําาให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงการจัดลําาดับขั้นตอนและกระบวนการของ การทําาวิจัยได้อย่างเหมาะสม ในบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทําาวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ว่าประกอบไปด้วยกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง และแต่ละขั้นตอนนั้นมีรายละเอียดอย่างไร ในส่วนท้ายของบทนี้จะยกตัวอย่างแผนการ ดําเนินการวิจัยเพื่อที่ผู้วิจัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบระยะเวลาให้ผู้วิจัยสามารถดําาเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในระยะเวลาที่กําาหนด ปัญหาการวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ (Qunititative research question in Political Science) หมายถึง …

การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ Read More »