รับทำผลงานวิชาการ ปรึกษาผลงานวิชาการ

รับทำผลงานวิชาการ ในรูปแบบของที่ปรึกษา / ผู้ช่วย การทำผลงานวิชาการ ทุกสาขา ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ การทำผลงานวิชาการ รับทำผลงานวิชาการ ปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการ รับทำผลงานวิชาการ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ การทำผลงานวิชาการ บริการงานด้านผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ต่างๆ ต่อไปนี้ จัดทำเอกสารประกอบเรียน เอกสารการสอนและเอกสารคำสอน  การออกแบบกิจกรรมที่ใช้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ การจัดทำหนังสือ เอกสาร ตำราวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้เป็นเนื้อหาของรายวิชาหรือหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม หนังสือทางวิชาการที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป ที่มีการเรียบเรียงอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้องค์ความรู้ที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม จัดทำผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการต่างๆ ได้แก่ 4.1 ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการทั้งวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ เช่น scopus ISI 4.2 ตีพิมพ์ในหนังสือรวมงานวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับเชิญให้เขียน และมีกองบรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพ 4.3 นำเสนอในรูปของเอกสารวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขานั้น โดยมีการนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในรูปของหนังสือรวมเอกสารวิชาการจากการประชุมครั้งนั้น (Proceedings) 4.4 งานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีความยาวขนาดเล่มหนังสือและจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำเผยแพร่ไปยังสถาบันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง 10 ปัญหาที่พบสำหรับการทำผลงานวิชาการ การจัดทำเนื้อหาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนด ผู้จัดทำผลงานขาดความรู้ความเข้าใจ […]

รับทำผลงานวิชาการ ปรึกษาผลงานวิชาการ Read More »