วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ.

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์   แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิค วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ ❖รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ประยุกต์ ที่มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้ และ ข้อเท็จจริงทางการบริหารงานขององค์การภาครัฐ รวมถึงองค์การที่ไม่แสวงหากำไร ❖ความเป็นศาสตรประยุกต์ทำให้รัฐประศาสนศาสตร์สามารถเปิดรับองค์ความรู้จากศาสตร์สาขา อื่นๆ เพื่อนำมาบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาการบริหารองค์การภาครัฐ เนื่องจากความเป็นศาสตร์จึงต้องมีการแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การวิจัย”(Research) ❖ในฐานะแห่งศาสตร์การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องดำเนินไปตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แม้นว่าจะมีความเป็นศิลปะในการบริหารงาน แต่กระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ ดำเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่อ้างอิงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด ❖เป็นหลักการทางการบริหารที่อาศัยปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง อาทิ ค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ พฤติกรรมบุคคล ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ งานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จำแนกประเภทของงานวิจัยในภาพรวมตามเนื้อหา สาระของงานวิจัย ดังนี้ ➢การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล สุขาภิบาล) และ ส่วนภูมิภาค ➢การบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ➢นโยบาย แผน […]

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ. Read More »