รับทำวิจัยบท2 รับเขียนทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

รับทำวิจัยบท2 รับสืบค้นข้อมูล รับทำวิจัยบท2 รับเขียนทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) รับรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัยบท2 รับเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รับทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การเขียน Literature Review เป็นสิ่งที่สำคัญและทำให้งานทั้งฉบับดูมีคุณค่าหรือดูไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งควรเขียนแบบมีการวางแผน ตามโครงสร้างที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ควรเขียนหรือเรียบเรียงแบบเจอเนื้อหาอะไรก็เอามาใส่ไว้ในบทนี้ ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) การค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา และ/หรือ โจทย์วิจัยที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักวิจัยมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น จนสามารถทำการวิจัยในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม   การเขียนLiterature review  ที่ดี  ไม่ควรเขียนหรือเรียบเรียงแบบ “ขนมชั้น”  คือ การเอาเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นแนวคิด หลักเกณฑ์ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอามาต่อๆ กัน โดยไม่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละส่วน  โดยทุกเนื้อหาที่เขียนจะต้องแสดงที่มาที่ไป มีการจั่วหัว การเกริ่นนำ และการสรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ และหากเป็นงานที่ต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ […]

รับทำวิจัยบท2 รับเขียนทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) Read More »