Tips 5 ข้อ การจ้างทำวิจัย วิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก

Tips 5 ข้อ   การจ้างทำวิจัย เทคนิคการทำวิจัย และ การจ้างทำวิจัย  เกณฑ์การเลือกทีมรับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิชาการต่างๆ  เพื่อให้การทำวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ สำเร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิชาการต่างๆ เนื้อหาในบทความนี้  เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจ้างทำวิจัย  ให้ประสบความสำเร็จ  เสียเงินโดยไม่คุ้มกับเวลาที่รอคอย และการได้งานวิจัยที่เหมือนการตัดแปะ copy  and  Paste  มีประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ 5 ข้อ รับทำวิจัย ทำไมต้องจ้าง?  จากข้อมูลสถิติการรับทำงานวิจัย พบว่า เกือบทั้งหมดของลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาการทำวิจัย ต้องทำวิจัยเพื่อให้จบ หรือเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งในกรณีของนักวิจัยองค์กร ทั้งองค์กรธุรกิจและองค์กรของรัฐ  ส่วนใหญ่ไม่ได้มีหน้าที่ในการทำงานวิจัยให้องค์กรที่สังกัดอย่างเดียว  ต้องทำหน้าที่่อื่นจำนวนมากควบคู่ไปด้วย โดยงานวิจัยเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ต้องทำ  ทำให้มีข้อจำกัดในการทำวิจัยทั้งในเรื่องของงบประมาณ เรื่องความรู้ความเข้าใจและทักษะในการทำวิจัย เครื่องมือในการทำวิจัย เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ต่างๆ ทำให้การทำวิจัยเป็นเรืองยากเย็นแสนเข็ญ  การทำงานวิจัยเป็นไปอย่างเชื่องช้า ทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย  ในส่วนของนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์ เองก็เช่นกัน […]

Tips 5 ข้อ การจ้างทำวิจัย วิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก Read More »