รับทำวิจัยบริหารธุรกิจ

วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA

วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA เคล็ดลับการทำวิจัย  การทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA (Business Administration) การทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ในสาขาบริหารธุรกิจ วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA ในระดับปริญญาโทหรือมหาบัณฑิต  มีทั้งแผน ก. (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข. (การค้นคว้าอิสระ หรือ Independent Study) อาศัยพื้นฐานในการทำวิจัยไม่แตกต่างจากการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ในสายสังคมศาสตร์อื่นๆ    การทำวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาโท หรือ วิจัย MBA มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์และระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน  มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัจจัยหรือตัวแปร ที่เป็นกิจกรรมทางธุรกิจมีอัตราการขยายตัวอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  และบางปัจจัยที่เป็นกิจกรรมทางธุรกิจในอดีตเป็นปัจจัยที่ล้าหลังและไม่ได้รับการให้ความสำคัญอีกต่อไป  กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่ธุรกิจมองว่าไม่จำเป็นต้องนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน ก็สามารถทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจให้ดำรงอยู่ได้ ขอบเขตของการวิจัย วิจัยบริหารธุรกิจ  วิจัยMBA การทำวิจัยบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาโท ประกอบด้วยสาขาสำคัญ ดังนี้คือ  การวิจัยทางด้านการจัดการ การวิจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยด้านการผลิต การวิจัยด้านการตลาด การวิจัยด้านการเงิน การวิจัยด้านการบัญชี การวิจัยด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ …

วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA Read More »

เทคนิคการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานองค์กร ด้วย Root Cause analysis

การทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำค้นคว้าอิสระ หรือการทำปัญหาพิเศษ ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเชิงลึกขององค์กร ด้วยวิธี Root Cause Analysis เทคนิคการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร หรือ ประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กร ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคืที่เรียกว่า “Root Cause analysis” หรือเรียกย่อๆว่า RCA   การทำวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัท การทำวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัท ด้วยเทคนิค Root Cause Analysis นี้ บางครั้งในวงการวิจัยมักจะเรียกว่า ” แผนภูมิก้างปลา”   เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับก้างปลา  เทคนิคนี้ถือได้ว่าเป็นแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานขององค์กรและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพองค์กร ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้วิเคราะห์ได้ทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ องค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ รวมทั้ง สามารถใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เช่น WHY WHY analysis หรือ 5 WHY เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นได้ด้วย การทำวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัท  ด้วย Root –Cause Analysis ที่สำคัญคือ ช่วยให้สามารถมองเห็นปัญหา ได้ทั้งแนวดิ่ง และ …

เทคนิคการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานองค์กร ด้วย Root Cause analysis Read More »