รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์

รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์ การวิจัยนิเทศศาสตร์ คือ กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ ที่มีระบบระเบียบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน การวิจัยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพแขนงต่าง ๆ รวมทั้งงาน ด้านการสื่อสารด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็ นยุคของ “สังคมข่าวสาร” นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของการสื่อสารในฐานะกลไกหลักประการหนึ่งของสังคม ในขณะเดียวกันวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและงานทางด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การข่าว การสื่อสารมวลชน เป็นต้น ก็เป็ นวิชาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกัน ดังนั้นการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ประโยชน์ของการทำวิจัยนิเทศศาสตร์ รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์  นำมาใช้ในการประเมินกระบวนการสื่อสาร หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อทราบถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสารในแต่ละครั้ง  ใช้ประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่ทำอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือการแก้ไขดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ใช้เพื่อการวางแผนในการดำเนินงานทางด้านการสื่อสารหรือทางด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องและมีข้อเท็จจริงที่เป็ นปรากฏการณ์ทางสังคม ทางสภาพแวดล้อมจริง  …

รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์ Read More »