รับทำวิจัยทางการศึกษา

10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา

หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา การทำวิจัยศึกษาศาสตร์ วิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขาครุศาสตร์ แนวคิด เทคนิค ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ และ ครุศาสตร์ บทความนี้นำเสนอ แนวคิดพื้นฐาน เทคนิควิธีการทำวิจัย ที่ผู้อ่านจะสามารถเลือก หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถผ่านการอนุมัติ นำไปสู่การเสนอโคร่างร่างวิจัยทางบริหารการศึกษา และ การทำวิจัยบริหารการศึกษา จนสำเร็จสอบปิดเล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดพื้นฐาน การวิจัยบริหารการศึกษา การทำวิจัยด้านการศึกษา ครุศาสตร์ งานวิจัยการบริหารการศึกษา    วิจัยด้านการศึกษา วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการสาขาการบริหารการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมากที่สุดและยาวนานที่สุดแขนงหนึ่ง     เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิดทฤษฎีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งนี้ การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการทางสาขาการบริหารการศึกษา วิจัยสาขาการศึกษา วิจัยครุศาสตร์ มักจะใช้ “การวิจัย” เป็นแนวทางในการศึกษาและแสวงหาความรู้นอกจากนัÊนยังมีนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบของปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระไว้มากมาย เพื่อให้การวิจัยในทางการบริหารการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรจะได้มีการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ประเด็นการวิจัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา  เพื่อให้สามารถกำหนดประเด็นการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  สำหรับเป็นแนวทางของการวิจัยสำหรับผู้สนใจ  การทำวิจัยด้านบริหารการศึกษา และผู้สนใจต่อไป 10 ไอเดีย การเลือก หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา วิจัยสายการศึกษา …

10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา Read More »

วิจัยทางการศึกษา

วิจัยทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิจัยทางการศึกษา ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำวิจัยการศึกษาเสียก่อน เพื่อให้นำไปสู่กระบวนการทำวิจัยทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การวิจัยทางการศึกษา คือ ระเบียบวิธีการจัดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรทางการศึกษา และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการการศึกษา ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา 1. จำแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย 1.1 การวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive research ) 1.2 การวิจัยเชิงอธิบาย ( Explanatory research ) 2. จำแนกตามลักษณะของข้อมูล 2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) 2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) รูปแบบ การวิจัยทางการศึกษา ที่พบบ่อย 1. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) ศึกษาข้อเท็จจริง โดยศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณี 2. การศึกษาแบบสำรวจ ( Survey Design )เป็นการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลในปัจจุบันนั้นมาตีความหมายอธิบายสภาพการณ์ต่าง …

วิจัยทางการศึกษา Read More »