รับเขียนบทความทางการเงิน บทความวิจัยด้านการเงิน

ศูนย์บริการช่วยเหลืองานวิจัยและการทำงานวิชาการ  รับเขียนบทความการเงิน  บทความวิจัยการเงิน พร้อมแนะนำการส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ รับเขียนบทความการเงิน บทความวิจัยการเงิน ทั้งในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และ บทความเศรษฐศาสตร์การเงิน  ซึ่งมุ่งเน้นการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) บทความวิชาการ เกี่ยวกับตลาดการเงิน ตลาดทุน หลักทรัพย์  ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธ์ (Option) ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) บทความเกี่ยวกับการส่งผ่านความผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน  การวิเคราะห์ค่าปัจจุบันสุทธิ […]

รับเขียนบทความทางการเงิน บทความวิจัยด้านการเงิน Read More »