รับค้นงานวิจัย

รับค้นงานวิจัย ให้บริการสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี รับค้นงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ รับทำวิจัยบทที่2 สืบค้นและเรียบเรียงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รับค้นงานวิจัย รับสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฏษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย (Conceptual Framework) ทั้งงานวิจัยในและประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันการให้บริการสืบค้นแนวคิด (Concept) ทฤษฎี (Theory)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกระบวนการทำวิจัยสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านเวลา ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ทำให้มีข้อจำกัดในการรีวิว การสืบค้นงานวิจัยในและต่างประเทศ PROFESSIONALDATAS มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี สามารถใช้ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการทำงานวิจัยบทที่2 (ทบทวนวรรณกรรม, Literature Review) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย (Conceptual Framework) ตัวอย่างฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นงานวิจัย 1. ProQuest แหล่งค้นหางานวิจัยที่ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง สำหรับการสืบค้นสามารถได้ …

รับค้นงานวิจัย Read More »