รับสืบค้นกฎหมาย

รับสืบค้นกฎหมาย  รับค้นกฎหมายไทย  สืบค้นกฎหมายต่างประเทศ ทีมวิจัยมืออาชีพด้านกฎหมาย ให้บริการ รับสืบค้นกฎหมาย สืบค้นกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ  กฎหมายระบบ Common Lawและ Civil Law บริการ รับสืบค้นกฎหมาย ปรึกษา หัวข้อวิจัยกฎหมาย สืบค้นกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายอังกฤษ กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายออสเตรเลีย กฎหมายเยอรมนี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น  พร้อมแปลและเรียงเรียงสำหรับประกอบการทำวิจัย วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก ค้นคว้าอิสระ สาขากฎหมาย  กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน/ปกครอง กฎหมายธุรกิจ บริหารงานยุติธรรม เป็นต้น แนวทางการให้บริการสืบค้นกฎหมาย รับค้นกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ ผู้ใช้บริการ สามารถกำหนดขอบเขตของกฎหมายที่ต้องการ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการกำจัดอิเล็กทรอนิกส์  วิธีพิจารณาคดีการคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าไม่ปลอดภัย  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้  การสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ จะมีการสืบค้นจากเว็บไซต์ที่รวบรวม ฐานข้อมูลด้านกฎหมายในต่างประเทศที่สามารถใช้บริการได้ปราศจากค่าใช้จ่าย เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศ http://www.un.org/law/ เว็บไซต์กฎหมายระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ …

รับสืบค้นกฎหมาย Read More »