การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology)

วิธีดำเนินการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย หรือ ระเบียบวิธีวิจัย ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Research Methodology เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญของกระบวนการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงงานวิจัยประเภทต่างๆ ทั้งภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ(Independent Study :IS) ปัญหาพิเศษ หรือรายงานวิจัยต่างๆ  ผู้ทำวิจัยควรให้ความสำคัญสำหรับ การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย โดยทั่วไปวิธีดำเนินการวิจัยจะประกอบด้วยหัวข้อสำคัญคือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample)  เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำวิจัย (Instrument) กระบวนการสร้างเครื่องมือ การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (มุ่งเน้นสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ) การเก็บรวบรวมข้อมูล  ไปจนถึงการใช้สถิติ/แบบจำลอง/ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสถิติและเศรษฐมิติต่างๆ ทั้งนี้ นักวิจัยหรือผู้ทำวิจัยที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานวิจัยโดยเฉพาะในส่วนของการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย เช่น นิสิตและนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ มักประสบกับปัญหาความยุ่งยากหลายประการในการเขียนงานส่วนนี้   เช่น การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกสูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง  การสร้างเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยที่ขาดคุณภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับตัวแปรตามที่ควรจะเป็น    รวมไปถึงการเลือกใช้สถิติ แบบจำลอง หรือแม้แต่โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล เป็นต้น วิธีการวิจัย คือ การให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินงานการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอนจำทําอย่างไร เกี่ยวข้องกับสิ่งใดหรือกิจกรรมอะไรบ้าง โดยทั่วไปเป็นการให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้คือ วิธีวิจัย แหล่งข้อมูล …

การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) Read More »