ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์

ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์ จากการเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำดุษฎีนิพนธ๋ แบบผู้ช่วยวิจัยมากกว่า 15 ปี สามารถสรุปเกี่ยวกับการทำดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  มีประเด็น ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์ ที่ควรให้ความสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ หลักเกณฑ์การทำดุษฎีนิพนธ์  มีความถูกต้อง การทำดุษฎีนิพนธ์ต้องมีความถูกต้องและเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือในทุกๆคำพูด และทุกๆข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเล่มดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งในทีนี้หากไม่ใช่คำพูดหรือตัวเลขที่ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์จัดทำขึ้นหรือเรียบเรียงขึ้นเอง ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องและชัดเจน มีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ต้องอาศัยตรรกะ หรือ การเชื่อมโยงเหตุและผลให้ชัดเจนน่าเชื่อถือ ตรวจสอบย้อนหลังได้ มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีความกะทัดรัด การเขียนให้สั้นแต่ได้ใจความ มีเนื้อหาสาระที่ความครอบคลุมสาระสำคัญ มีความคงเส้นคงวา (Consistency) กล่าวคือ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ควรเลือกใช้คำหรือลักษณะของภาษาที่คงเส้นคงวา มีความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกันของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละบทของการเขียนดุษฎีนิพนธ์ เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน ปัญหาของการทำดุษฎีนิพนธ์ สำหรับปัญหาในการทำดุษฎีนิพนธ์มีสาเหตุสำคัญดังนี้ เวลา เวลาที่ใช้ในการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า นำมาซึ่งความล้มเหลวในการทำดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงการจัดการเวลาด้วย ภาระงานประจำที่มีมาก งานในหน้าที่ก็ยังต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อเวลาในการศึกษา และดำเนินการทำดุษฎีนิพนธ์ การเลือกหัวข้อ เลือกหัวข้อที่ไม่มีความถนัด จะส่งผลต่อความตั้งใจและความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ “ดีวิธีวิจัยไม่แดก” เมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการวิจัยในแบบต่าง ๆ …

ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์ Read More »