ปรึกษาหัวข้อวิจัย

ปรึกษาหัวข้อวิจัย  ปรึกษาโครงร่างวิจัย (Proposal) ให้บริการด้านการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม  บริการ ปรึกษาหัวข้อวิจัย  หัวข้อวิทยานิพนธ์  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และ โครงร่างวิจัย (Proposal) ปรึกษาการทำวิจัย ปรึกษาหัวข้อวิจัย  หัวข้อวิทยานิพนธ์ จ้างทำวิทยานิพนธ์  และจัดทำ โครงร่างวิจัย โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  มีความชำนาญ และประสบการณ์ทำวิจัยในและต่างประเทศ มากกว่า 15 ปี  ให้บริการตั้งแต่ การกำหนดหัวข้อวิจัย  หัวข้อวิทยานิพนธ์  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  วิจัยปริญญาโทและปริญญาเอก  ทีมงานมืออาชีพ  รู้จริง ประสบการณ์มากกว่า 15ปี  สามารถสอบถาม ปรึกษา พูดคุยได้ทุกประเด็นก่อนตัดสินใจ  ไม่ส่งงานต่อ  ไม่ทิ้งงาน   วิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขา  บริหารธุรกิจ   บริหารรัฐกิจ  บริหารการศึกษา  บริหารนโยบายสาธารณะ  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน   นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  การเงิน  การบัญชี  การจัดการ  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  สังคมศาสตร์อื่นๆ ทุกแขนง Market Research […]

ปรึกษาหัวข้อวิจัย Read More »