ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา

ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา แนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับการวิจัยบริหารการศึกษา ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา จากการวิเคราะห์เนื้อหาและบริบท ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และการสังเคราะห์ผลงานวิจัย (Related Research / Relevant Research) รวมไปถึงทฤษฎี (Theory) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านการศึกษา และการบริหารการศึกษา  สามารถสรุป ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา ที่สามารถนำมาทาวิจัยเกี่ยวกับบริหารการศึกษาดังนี้ 1.งานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษาแต่ละระดับ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีกดังนี้ 1.1 การเตรียมนโยบายและการวางแผนการศึกษา 1.2 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการศึกษา 1.3 การพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา 1.4 การดำเนินการตามนโยบาย และการวางแผนการศึกษา และ 1.5 การประเมินผล ติดตามการใช้นโยบาย และแผนการศึกษาแต่ละประเภท 2. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะ ศักยภาพ และการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา รวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้ดังนี้ 2.1 พฤติกรรมผู้นำ  ภาวะผู้นำ คุณลักษณะผู้นำ  แบบของผู้นำ ทักษะความเป็นผู้นำ และการใช้พลังอำนาจของผู้นำ โดยศึกษาร่วมกันกับตัวแปรคุณลักษณะ ของผู้บริหารอื่นๆ ตลอดจนสามารถนำเสนอ รุปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ …

ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา Read More »