ตัวอย่างหัวข้อวิจัยชั้นเรียน

ตัวอย่างหัวข้อวิจัยชั้นเรียน หัวข้อวิจัย วิจัยชั้นเรียน แนวคิด พื้นฐาน  ตัวอย่างหัวข้อวิจัยชั้นเรียน  หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน หัวข้อวิจัย วิจัยชั้นเรียน นับว่าเป็นงานวิจัย ที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นอย่างยิ่ง เป็นเครื่องมือที่ครูอาจารย์สามารถใช้ เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ทำให้เกิดการพัฒนาวิธีการเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ยังสามารถเผยแพร่ ความรู้เทคนิค วิธีการแก้ปัญหา ที่ผู้วิจัยได้คิดค้นและทดลองแล้วนั้น ให้กับครูอาจารย์อื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข หรือ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนได้  ในบทความนี้จะนำเสนอ ตัวอย่างหัวข้อวิจัยชั้นเรียน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการทำวิจัยไปพร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการทำวิจัยไม่เน้น รูปแบบการเขียนรายงานวิจัย ที่เป็นทางการมากนัก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับครูอาจารย์จะใช้ฝึกการทำวิจัย แบบเต็มรูปแบบ ได้เช่นกัน คณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทาง เทคนิควิธีการทำวิจัยในชั้นเรียนที่คณะกรรมการได้รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการด้านทำวิจัย และรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีประโยชน์นี้จะช่วยทำให้ผู้ที่สนใจอยากจะ ทำวิจัยในชั้นเรียน ใช้ศึกษาเป็นแนวทาง การทำวิจัยในชั้นเรียน ต่อไป ชื่อเรื่องวิจัยชั้นเรียน ที่ดี ควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 1. การเลือกหัวข้อวิจัยชั้นเรียน ที่ดี ควรกำหนดตัวแปรที่จะศึกษา หรือตัวแปร …

ตัวอย่างหัวข้อวิจัยชั้นเรียน Read More »