หัหัวข้อวิจัยกฎหมาย

หัวข้อวิจัยกฎหมาย ตัวอย่าง หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย  หัวข้อวิจัยกฎหมาย ระดับปริญญาเอก ชื่อเรื่อง (Title) หรือหัวข้อวิจัยกฎหมาย ที่ดีควรประกอบด้วย คำหลักที่เป็นแก่นของการทำงานวิจัย ระบุวัตถุประสงค์หลัก และประเด็นวิจัยหลัก หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย หัวข้อวิจัยกฎหมาย วิทยานิพนธ์กฎหมาย  ซึ่งได้จากการรวบรวมหัวข้อวิจัยด้านกฎหมาย ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท จากแหล่งวิชาการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ที่ได้มีการเผยแพร่หัวข้อวิจัยทางด้านกฎหมาย โดยมีการจแนกตามประเภทหรือหมวดหมู่ของกฎหมายไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ หัวข้อวิจัยด้านกฎหมาย หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท จำแนกตามหมวดหมู่ หมวดกฎหมายมหาชน 1. ปัญหาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 2. กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 3. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 4. กฎต้นแบบเพื่อการจัดตั้งสหภาพตำรวจ 5. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและวิธีพิจารณาคดีสิทธิมนุษยชน 6. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 7. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. กฎหมายต้นแบบเพื่อการพัฒนาอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 9. กฎหมายต้นแบบเพื่อการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 10. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 11. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดตั้งศาลศุลกากรและวิธีพิจารณาคดีศุลกากร 12. หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 13. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 14. การใช้หลักนิติธรรมกับอำนาจทางปกครองของคณะรัฐมนตรี 15. การใช้หลักนิติธรรมกับอำนาจทางรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี […]

หัหัวข้อวิจัยกฎหมาย Read More »