หัวข้อวิจัยทางการศึกษา

หัวข้อวิจัยทางการศึกษา หัวข้อวิจัยทางการศึกษา การคิด หัวข้อวิจัยทางการศึกษา ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าอะไรคือการทำวิจัยทางการศึกษา โดยทั่วไป วิจัยทางการศึกษา จะมีกระบวนการทำวิจัยไม่แตกต่างจากการทำวิจัยสังคมศาสตร์ทั่วไป  คือ ระเบียบวิธีการจัดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรทางการศึกษา และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา (อังกฤษ: Educational research) เป็นการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในสาขาการศึกษา การวิจัยอาจมีการใช้วิธีการและแง่มุมที่หลากหลายด้านการศึกษา เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการสอน การฝึกหัดครูและพลวัตห้องเรียน ผู้วิจัยทางการศึกษาโดยทั่วไปแล้วเห็นด้วยว่าการวิจัยจะต้องเคร่งครัดและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามมีการเห็นร่วมน้อยในประเด็นมาตรฐาน เกณฑ์และกระบวนการวิจัยที่แน่นอน ผู้วิจัยทางการศึกษาอาจใช้ศาสตร์หลายสาขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและปรัชญา และเลือกใช้วิธีการวิจัยตามศาสตร์นั้น ๆ ได้ ขอบเขตการวิจัยทางการศึกษา การทำวิจัยทางการศึกษา มีพื้นฐานแนวคิดสำหรับการทำวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 1. การเลือกปัญหาการวิจัยที่มีผลกระทบ/สนใจ 2. การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษา 3. การเลือกรูปแบบวิธีวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล 5. การเขียนรายงานผลการวิจัย 10 หัวข้อวิจัยทางการศึกษา สุดปัง กลยุทธ์การขับเคลื่อน ระบบประกันคุษภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยนครสวรรค์ กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กลยุทธ์การบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา …

หัวข้อวิจัยทางการศึกษา Read More »