จ้างทำวิจัยป.โท

จ้างทำวิจัยป.โท บริษัทรับทำวิจัย บุคลากรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 15 ปี การศึกษาระดับปริญญาเอกและโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารการศึกษา  นิเทศศาสตร์  โลจิสติกส์และจัดการโซ๋อุปทาน  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยการจัดการภาครัฐ และสาขาอื่นๆ  ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก จ้างทำวิจัยป.โท ในรูปแบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำงานวิจัย ตั้งแต่กำหนดหัวข้อ  การทบทวนวรรณกรรม  การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิด การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงสอบปิดเล่ม รับทำวิจัย จ้างทำวิจัย จ้างทำวิจัยป.โท รับทำวิจัยและให้คำปรึกษาการทำวิจัยระดับปริญญาโท  เราเสนอบริการที่ช่วยให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาการทำวิจัย ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเลือกหัวข้อวิจัย / ชื่อเรื่อง (Research  Topic) การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การเขียนสมมติฐาน การกำหนดตัวแปร การสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัย การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยที่ถูกต้อง  เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือวิจัย การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลการศึกษา การเขียนข้อเสนอแนะ อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย ลูกค้าและผู้สนใจสามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบรายละเอียดในประเด็นความรู้ต่างๆ …

จ้างทำวิจัยป.โท Read More »