การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นอกจากจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจแล้ว  ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เจ้าหนี้ นักลงทุน และสถาบันการเงิน รวมไปถึงประชาชนที่สนใจลงทุนในกิจการนั้นๆด้วย  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในด้านต่างๆของกิจการ ประเภทของ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสามารถแบบออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆคือ อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profitability Ratio)   อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และเงินทุนของกิจการ โดยวิเคราะห์จากรายได้ที่กิจการสามารถสร้างได้จากการนำสินทรัพย์และเงินทุนนั้นไปใช้ประโยชน์  โดยมีอัตราส่วนสำคัญดังนี้ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Net Fixed Asset Turnover) อัตราหมุนเวียนของส่วนของทุน (Equity Turnover) …

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis) Read More »