งานวิจัยบริหารธุรกิจ

งานวิจัยบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ MBA

งานวิจัย บริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ MBA แนวคิดเกี่ยวกับการทำวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ MBA เทคนิค งานวิจัย บริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การทำวิจัยบริหารธุรกิจ หรือ การวิจัยธุรกิจ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการค้นคว้าหาความรู้ ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายที่แน่นอน โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อนำข้อมูลที่ค้นพบจากการวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ไขปัญหา การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น หรือพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น งานวิจัย บริหารธุรกิจ หรือ วิจัย วิทยานิพนธ์ MBA จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ขอบข่าย งานวิจัย บริหารธุรกิจ 1. การวิจัยทางด้านการจัดการ (Management Research) การวิจัยทางด้านการจัดการ  มุ่งเน้นการพิจารณากิจกรรมทางธุรกิจตามหน้าที่หรือกระบวนทางจัดการ  ตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) รวมทั้งการวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจ  จากกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  เช่น  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การนำกลยุทธ์ …

งานวิจัยบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ MBA Read More »

งานวิจัยบริหารธุรกิจ

งานวิจัยบริหารธุรกิจ ตัวอย่าง หัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ งานวิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยป.โท บริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ การทำวิทยานิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ งานวิจัยบริหารธุรกิจ  สำหรับในหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA หากไม่ได้มีการกำหนดสาขาอย่างเป็นทางการ นักศึกษา สามารถเลือกทำ วิจัยบริหารธุรกิจ ได้อย่างค่อนข้างหลากหลาย ทั้ง การตลาด การเงิน  การจัดการทั่วไป  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น  ส่วนงานวิจัย สาขาการบัญชี จะต้องเป็นการเลือกเรียนเฉพาะทาง หรือ เฉพาะสาขา ด้านการบัญชี เท่านั้น  20 ตัวอย่าง งานวิจัย สาขา บริหารธุรกิจ 1 กระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อการซื้อยางรถยนต์ = Decision making process of consumers in Bangkok towards purchasing passenger car tires  …

งานวิจัยบริหารธุรกิจ Read More »