คู่มือ วิทยานิพนธ์

ระบวนการ ขั้นตอน คู่มือ วิทยานิพนธ์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ ละเอียด ลึกซึ้ง มีระเบียบวิธีวิจัย ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นผลงานวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสูง  ทำให้ผลงาน วิทยานิพนธ์ เป็นผลงานวิจัยที่สามารถเชื่อถือได้  สามารถให้องค์ความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิด รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา และสามารถใช้ ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล ความสำเร็จของการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมหาบัณฑิต ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ วิทยานิพนธ์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ โดยทั่วไปมีส่วนประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนประกอบตอนต้น(Preliminaries) 2. ส่วนเนื้อเรื่อง (Content Part) 3. ส่วนประกอบตอนท้าย (Auxiliaries) จาก 3 ส่วนหลัก ดังกล่าว สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบ สำคัญย่อยอีก 5 ส่วนด้วยกัน คือ บทที่1 บทนํา บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง […]

คู่มือ วิทยานิพนธ์ Read More »