คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์

คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ เทคนิค วิธีการ แนวคิดพื้นฐาน คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ บทความนี้ นำเสนอแนวคิด เทคนิควิธีการ หรือกล่าวได้ว่า เป็น คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนักวิจัย นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต นิสิตปริญญาเอก ทุกสาขา สามารถนำแนวคิดพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ เพื่อใช้สำหรับ การทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยปริญญาเอก ให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี แนวคิดพื้นฐานของ การทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยปริญยาเอก วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เนื่องจากการเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต หรือ ระดับปริญญาเอก เป็นการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับอุดมศึกษา และการวัดเกณฑ์หรือคุณสมบัติ ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งนอกเหนือจากการเรียนให้ครบวิชาตามโครงสร้างที่กำหนด ผลงาน ดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก  ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคหรือกำแพงอันสูงใหญ่ประการหนึ่ง       ดูษฎีนิพนธ์ ย่อมต่างจาก  วิทยานิพนธ์   ในด้าน “การสร้างองค์ความรู้” รวมทั้ง”ความลึก”ของเนื้อหา ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตลอดจน กรอบการวิจัยและวิธีการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองหรือสถิติที่ใช้ ไปจนถึงเนื้อหาของงานซึ่งต้องมีความชัดเจน ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ …

คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ Read More »