การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา

การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลด้วย STATA การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา  การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา : โปรแกรม STATA เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Application) ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับงานวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)   ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ที่เป็นงานวิจัยทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในงานวิจัยอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี  การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง  การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ด้วยโปรแกรมSTATA ผู้ทำวิจัยต้องเริ่มศึกษาลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาเสียก่อน  เนื่องจากข้อมูลมีอยู่หลายประเภทหลายรูปแบบ และข้อมูลแต่ละประเภทจะมีข้อจำกัดในการ วิเคราะห์แตกต่างกันไป  โดยเฉพาะข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา  ต้องมีการทดสอบปัญหาต่าง ๆ ของตัวแบบทางเศรษฐมิติ  หรือ  estimation and problem of econometrics models  ผู้ทำวิจัยที่มีข้อจำกัดเรื่องความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐิมิติ  มักจะมีปัญหาและตกม้าตายตั้งแต่ในขั้นตอนนี้ เพราะข้อมูลอนุกรมเวลาก่อนนำไปทดสอบตามแบบจำลองที่เลือกหรือกำหนดจะต้อง ทดสอบปัญหาของตัวแบบทางเศรษฐมิติก่อนเสมอ  บางแบบจำลองต้องทดสอบปัญหาตัวแบบเบื้องต้นมากถึง 5 การทดสอบ หรือ 5 ปัญหา เรียกย่อๆ สำหรับนักวิจัยด้านเศรษฐมิติคือ ปัญหา autocor , multicol , hetero , normal …

การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา Read More »