การใช้AIในการทำวิจัย

การใช้AIในการทำวิจัย ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจะต้องเร่งปรับตัวพัฒนาให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง การใช้AIในการทำวิจัย การประยุกต์ใช้งาน AI กับงานด้านต่างๆ แทนมนุษย์สามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือบางงานสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์ รวมทั้ง การใช้AIทำงานด้านวิจัย เช่นเดียวกัน ดังนั้นนักวิจัย นักศึกษาที่ต้องทำวิจัย ที่ต้องการตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเร่งทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน AI โดยผู้เริ่มต้นย่อมได้รับประโยชน์  นอกจากนี้องค์กรน้อยใหญ่ยังสามารถใช้ AI สำหรับพัฒนาการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างมูลค่า พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยทั่วไป ปัญญาประดิษฐ์ที่นำมาใช้ในงานวิจัย จะมีความเกี่ยวข้องกับ Generative Artificial Intelligence (GenAI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาแบบอัตโนมัติ  ด้วยการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ (natural-language conversational interfaces) เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลที่ถูกป้อน (prompt) (UNESCO, 2023) โดย GenAI ที่เป็นที่รู้จักกันดี และทำให้เกิดกระแสการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานเขียนต่าง ๆ ก็คือ Chat GPT ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานรายเดือน …

การใช้AIในการทำวิจัย Read More »