การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square

การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square  การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ Chi-square เทคนิค วิธีการ การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square  ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square ผู้วิจัยควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติทดสอบ Chi-square อย่างถูกต้องเสียก่อน ดังนี้ การทดสอบ Chi-square เป็นการทดสอบที่ไม่มีการอิงการแจกแจงของประชากร หรือมีชื่อเรียกในทางสถิติ คือ  Nonparametric Statistics สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (One – Sample X2 – Test) เป็นการทดสอบความถี่ที่สังเกตได้ (Observed Frequency : O) กับความถี่ที่คาดหวัง (Expected Frequency : E) ว่าแตกต่างกันหรือไม่? หรืออาจเรียกว่า “การทดสอบสมนัย (Goodness of fit)” ตัวอย่าง เช่น โยนลูกเต๋าลูกหนึ่ง 120 ครั้ง ขึ้นหน้าต่างๆ (จดบันทึก) […]

การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square Read More »