หัวข้อวิจัยMBA การเลือกหัวข้อวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ (Business Adnistration)

เทคนิคการเลือกชื่อเรื่องวิจัย หัวข้อวิจัยMBA การเลือก หัวข้อวิจัยMBA โดยทั่วไปหากหลักสูตรที่เรียนไม่ได้กำหนดหรือแยกเมเจอร์ (Major) ไว้อย่างชัดเจน การเลือกหัวข้อหรือชื่อเรื่องวิจัย สามารถกำหนดเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งทางด้านการตลาดหรือวิจัยตลาด  การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) วิจัยที่มุ่งเน้นในด้านการจัดการ (Management) ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่สามารถทำได้อย่างกว้างขวางในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) อย่างไรก็ตาม  หากมีการแยกสาขาหรือเมเจอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น การเงิน การตลาด การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ  การเลือกหัวข้อวิจัยจะต้องมุ่งเน้นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องหรือเฉพาะจาะจงมากยิ่งขึ้น เทคนิค 5 ข้อสำหรับการเลือก หัวข้อวิจัยMBA เทคนิคโดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นบริหารธุรกิจในสาขา(Major)ใด จะมีหลักการสำคัญดังนี้ เป็นหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่มีความน่าสนใจ  ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในความสนใจ หรือเป็นแนวโน้มและทิศทางที่กำลังได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในวงกว้าง หัวข้อหรือชื่อเรื่องมีความชัดเจน สั้น กระชับ ไม่ระบุคำหลัก (Keyword) ไว้มากเกินไป เป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาที่่ผู้ทำวิจัยมีความสนใจ เลือกเรื่องที่ผู้ทำวิจัยมีความรู้เป็นอย่างดี ไม่ควรทำเรื่องที่ผู้วิจัยขาดความรู้หรือเป็นเรื่องที่มีความยาก สลับซับซ้อนจนเกินไป หัวข้อวิจัยนั้นๆ ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  ทั้งจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และหากเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) …

หัวข้อวิจัยMBA การเลือกหัวข้อวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ (Business Adnistration) Read More »