การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย

การเขียนวิจัยบทที่3

การเขียนวิจัยบทที่3 การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย แนวคิด เทคนิค การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย การเขียนวิจัยบทที่3 การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย หรือ การเขียนวิจัยบทที่3  เป็นการเขียนถึงระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงองค์ประกอบสำคัญของเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย (Research Design) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population ans Sample) เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นต้น ทัั้งนี้ วิธีดำเนินการวิจัย โดยทั่วไปจะอยู่ในเนื้อหาบทที่3 ของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฺ วิธีดำเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่สำคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีดำเนินงานเป็นลำดับ ก่อนลงมือปฎิบัติการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น นำไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป การเขียนวิธีการดำเนินงานวิจัย มีลักษณะหรือรูปแบบ การเขียนที่มีความหลากหลาย  โดยการเขียนวิธีดำเนินการวิจัยนั้น มักขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจ สนใจเป็นพิเศษ ซึ่งการเขียนขั้นตอนนี้ปรกติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. กระบวนการรวบรวมข้อมูล และ …

การเขียนวิจัยบทที่3 Read More »

การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology)

วิธีดำเนินการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย หรือ ระเบียบวิธีวิจัย ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Research Methodology เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญของกระบวนการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงงานวิจัยประเภทต่างๆ ทั้งภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ(Independent Study :IS) ปัญหาพิเศษ หรือรายงานวิจัยต่างๆ  ผู้ทำวิจัยควรให้ความสำคัญสำหรับ การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย โดยทั่วไปวิธีดำเนินการวิจัยจะประกอบด้วยหัวข้อสำคัญคือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample)  เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำวิจัย (Instrument) กระบวนการสร้างเครื่องมือ การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (มุ่งเน้นสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ) การเก็บรวบรวมข้อมูล  ไปจนถึงการใช้สถิติ/แบบจำลอง/ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสถิติและเศรษฐมิติต่างๆ ทั้งนี้ นักวิจัยหรือผู้ทำวิจัยที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานวิจัยโดยเฉพาะในส่วนของการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย เช่น นิสิตและนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ มักประสบกับปัญหาความยุ่งยากหลายประการในการเขียนงานส่วนนี้   เช่น การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกสูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง  การสร้างเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยที่ขาดคุณภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับตัวแปรตามที่ควรจะเป็น    รวมไปถึงการเลือกใช้สถิติ แบบจำลอง หรือแม้แต่โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล เป็นต้น วิธีการวิจัย คือ การให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินงานการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอนจำทําอย่างไร เกี่ยวข้องกับสิ่งใดหรือกิจกรรมอะไรบ้าง โดยทั่วไปเป็นการให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้คือ วิธีวิจัย แหล่งข้อมูล …

การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) Read More »